KLOKKENLUIDER

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement.

Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.
De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over volgende onderwerpen:

 • overheidsopdrachten
 • fraude of schade van financiële belangen
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid van vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
 • inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

Wenst u een melding te maken? Dan kan dit op de volgende manieren:

 • Telefonisch: Evelien Soete,  mentor, leerkracht, cluster Merksem, 03 647 05 03, evelien.soete@st-eduardus.be 
 • Via brief: (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe)

Cluster Merksem 

t.a.v. Evelien Soete 

Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem 

 • In persoon.  Door een afspraak te maken met  de aanspreekpunten/meldingsbeheerders voor de klokkenluidersprocedure in de cluster  
 • Online via volgende link: Meldpunt cluster Gent en cluster Brakel
 • Wenst u hulp bij het online melden, maak dan gebruik van volgende handleiding:

Handleiding melding klokkenluidersinstrument