MISSIE

ALGEMEEN

Als katholieke school willen we jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven:
• die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen
• die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke overtuiging.

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

Hoe ziet onze school CONCREET haar opdracht?

Het Sint-Eduardusinstituut probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. In dat groeien in verstandelijkheid en menselijkheid, wil zij meteen de kans leggen om tot ontdekking te komen, hoe God met ieder van ons een Verbond wil aangaan.
Door menselijke bewustwording streven wij ook naar religieuze bewustwording via gebed, bezinning en eucharistieviering. Onze werkgroep schoolpastoraal, die bestaat uit vrijwilligers, leraars en leerlingen, probeert hierin voor te gaan. Onze christelijke levensopvatting kleurt bovendien de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid, zelfdiscipline en dergelijke meer, benaderen.

Om al deze doelstellingen te bereiken staan in de eerste plaats de lessen, maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking. Zo organiseert de school heel wat activiteiten die kaderen in de leerstof, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen, sportactiviteiten, activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op het sociaal en christelijk engagement (bijvoorbeeld Missieactie, 11.11.11., Broederlijk Delen), bezinningsdagen, onthaal- of contactdag(en).

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directeur en Inrichtende Macht één grote levende gemeenschap. Ieder lid van de scholengemeenschap is medeverantwoordelijk voor heel de schoolgemeenschap.

Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van een school een plaats maken waren samen-geleefd wordt, waar jonge mensen groeien in bekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen , de wereld en God.

KARAKTER VAN DE SCHOOL

IN SINT-EDUARDUS HEBBEN ZE AANDACHT VOOR DE ZWAKKEN…
Het onderwijs in Sint-Eduardus wordt geïnspireerd door een christelijke levensvisie. Vanuit de overtuiging dat elk mens enig en onvervangbaar is, streven wij ernaar om van onze school een gemeenschap te maken waar iedereen meetelt en gewaardeerd wordt. Elke bewuste christen dient een open oog te hebben voor de noden van de wereld rondom hem. Daarom willen we waarden als dienstbaarheid, eerlijkheid, eenvoud, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in de dagelijkse praktijk tot leven wekken.

CHRISTELIJK GEINSPIREERD
Vernieuwing en verandering in het onderwijs – zoals werken met eindtermen en studiebegeleiding – worden gecombineerd met traditionele opvoedingsprincipes die hun waarde bewezen hebben. Christelijke waarden als echte inzet voor elkaar staan er centraal.

EEN SCHOOL OP JOUW MAAT
Sint-Eduardus is een school op jouw maat, een school waar een leerling geen nummer is, maar een jong mens met een eigen gezicht. Op onze school kennen de leraars de leerlingen met naam en voornaam, zodat elke leerling individueel kan gevolgd en gewaardeerd worden.

MEER DAN 100 JAAR
In 1996 vierde de school haar 100-jarig jubileum. Na meer dan 100 jaar onderwijservaring, is Sint-Eduardus dynamischer dan ooit, geen logge onderwijsmastodont, noch een onderwijsfabriek.

HISTORIEK SINT-EDUARDUS
Het einde van de 19e eeuw. Het Sint-Eduardusinstituut wordt op aanvraag van de Merksemse parochiegemeenschap opgericht. De Broeders van Liefde ijveren ervoor om de lagere school te laten groeien en bloeien. Vrij spoedig wordt de lagere school aangevuld met een middelbare afdeling.

100 jaar later is Sint-Eduardus dynamischer dan ooit. De uitbreiding van het aantal studierichtingen bracht een opvallende vernieuwing en verjonging van het lerarenkorps.

Dit heeft aan het enthousiasme van alle leraars een nieuwe stimulans gegeven; samen met de directeur zetten ze zich totaal in voor de vorming van hun leerlingen. Vernieuwing en verandering in het onderwijs – zoals werken met eindtermen en studiebegeleiding – worden gecombineerd met traditionele opvoedingsprincipes die hun waarde bewezen hebben. Christelijke waarden als echte inzet voor elkaar staan hier centraal.